Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden verricht en overeenkomsten die zodoende worden gesloten door de personen, vervolgens "consument" of "klant" genoemd, bij Grow up Fashion, ondernemingsnummer 0840.690.090, met zetel gevestigd te 8580 AVELGEM, verder omschreven als “Grow up Fashion” of “verkoper”.
1.2. Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de consument deze voorwaarden te kennen en deze integraal te aanvaarden.
1.3. Huidige voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op natuurlijke personen die goederen wensen te kopen voor privé-doeleinden.
 
2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de website www.growupfashion.com waarbij Grow up Fashion als leverancier van producten optreedt.
2.2 Door het invullen van het orderformulier op de site www.growupfashion.com aanvaardt de consument de algemene leveringsvoorwaarden van Grow up Fashion en aanvaardt deze voorts dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de consument en Grow up Fashion.
2.3 Grow up Fashion heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de site te wijzigen. De in het artikel genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de consument en Grow up Fashion gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.
 
3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen op de website van Grow up Fashion zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Kleuren kunnen afwijken van de foto. Grow up Fashion heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Ook de consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt Grow up Fashion alvorens tot verzending over te gaan uiteraard eerst contact op met de consument.
3.2 Een overeenkomst tussen Grow up Fashion en de klant komt tot stand nadat: De klant een bestelling heeft geplaatst op de website van Grow up Fashion, middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Grow up Fashion. Het door de klant vervolgens op 'bevestigen' icoon klikken op de website van Grow up Fashion. Het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en door het nogmaals op het 'Bevestigen' icoon op de website van Grow up Fashion te klikken. De klant zal vervolgens van Grow up Fashion per e-mail een bevestiging ontvangen dat Grow up Fashion de bestelling van de klant heeft ontvangen.
3.3 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Grow up Fashion gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Grow up Fashion.
3.4 De administratie van Grow up Fashion geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Grow up Fashion verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Grow up Fashion verrichte leveringen. Grow up Fashion erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden van Grow up Fashion erkent de klant dit eveneens.
 
4. Bestellingen/communicatie
4.1 Grow up Fashion is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Grow up Fashion, dan wel tussen Grow up Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Grow up Fashion.
 
5. Prijzen/tarieven
5.1 Alle prijzen die vermeld zijn op de site van Grow up Fashion zijn in euro's en inclusief de Belgische omzetbelasting exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 
6. Betaling / annulering bestelling
6.1 Levering geschiedt uitsluitend bij volledige vooruitbetaling of tegen contante betaling bij het zelf afhalen van de bestelling. Bij vooruitbetaling bieden wij u de mogelijkheid om dit veilig en vertrouwd te doen met overboeking, binnen de 14 dagen. Nederlandse en buitenlandse klanten kunnen de betaling via overboeking kosteloos uitvoeren via iban & bic. Bij deze betaalmethode gaat Grow up Fashion pas over tot verwerking van de bestelling als de betaling effectief is ontvangen. Het duurt ongeveer één tot drie werkdagen voordat de centen op onze rekening zijn bijgeschreven, dit is afhankelijk van bank tot bank. Betaalgegevens : Grow up Fashion | IBAN : BE33 7380 3485 4546 | BIC : KREDBEBB
6.2 Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
6.3 Annuleren van een bestelling kan kosteloos, mits schriftelijk contact via email, binnen de 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. Gebeurd dit niet binnen deze termijn worden er administratieve kosten in rekening gebracht worden, dewelke verplicht te betalen zijn door de klant. De prijs bedraagt 25% van het totale aankoopbedrag.
 
7. Aflevering en levertijden
7.1 Grow up Fashion zal er zorg voor dragen dat, door de klant middels een order via internet bij growupfashion.com bestelde producten, binnen de overeengekomen periode, nadat Grow up Fashion de betaling van de bestelde producten heeft ontvangen, de bestelde producten bij de klant worden afgeleverd, waarbij de kosten voor het transport voor rekening van de klant is. Deze bedragen een vast tarief en worden apart vermeld op de verzendnota. Indien de klant meerdere producten bestelt kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd. De klant betaald hierbij slechts éénmalig het vaste bedrag aan verzendkosten.
7.2 Nadat Grow up Fashion een autorisatie van de betaling door de klant heeft ontvangen levert Grow up Fashion in principe de bestelde producten binnen 1 à 10 werkdagen (afhankelijk van het land van levering) op het opgegeven adres af. Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren wordt de klant hierover tijdig geïnformeerd. In dat geval kan de klant zijn bestelling kosteloos annuleren.
7.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Grow up Fashion is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
7.4 Grow up Fashion zorgt voor bezorging per koerier of verzending op enige andere wijze ter keuze van Grow up Fashion, voor rekening van de klant. Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.
7.5 Pakketpost : Grow up Fashion kiest voor zekerheid, alle pakketten worden met track en trace verzonden. De hier bij behorende "track en trace"-code wordt meegedeeld aan de klant bij verzending pakket.
7.6 Dienst  pakketpost met track en trace en/of Handtekening voor ontvangst - Verhoogde aansprakelijkheid per zending, TNT pakketpost of bpost is volledig aansprakelijk voor uw pakket.
7.8 Indien uw pakket retour wordt gezonden vanwege door u verstrekte foutieve adresgegevens worden de kosten die de verzenddienst aan Grow up Fashion doorberekend bij de koper volledig in rekening gebracht. Ook zullen de pakketkosten voor opnieuw verzenden van uw bestelling in rekening worden gebracht.
7.8 Track&Trace opvolgen wordt gebruikt om het opvolgen van pakketten, wanneer hier vermeld staat dat het pakket uitgereikt werd, vervalt de volledige verantwoordelijkheid van Grow up Fashion. Wij zijn niet meer aansprakelijk na uitreiking van het pakket, klant is vrij om klacht in te dienen bij de verzenddienst.
 
8. Retour producten

Herroepingrecht : « De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst »

8.1 Producten die via www.growupfashion.com zijn aangekocht kunnen worden geruild, mits ongebruikt en voorzien van hun originele labels en prijskaartjes. Tijdens uitverkoop/opheffingsverkoop is er geen mogelijkheid tot omruilen of retour zenden, er worden geen uitzonderingen gemaakt, dit omwille van de hoge kortingen. In alle andere gevallen dienen de producten binnen veertien werkdagen nadat deze zijn afgeleverd aan Grow up Fashion geretourneerd te worden. Het retouradres is: Grow up Fashion, Raaptorfstraat 53 - 8580 AVELGEM,  België. De retourzending dient vooraf bij Grow up Fashion aangemeld te worden. Niet aangemelde retouren worden niet geruild. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de verzender. U ontvangt het aankoopbedrag binnen de 10 dagen gecrediteerd op uw rekening.
8.2 Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze door Grow up Fashion kosteloos omgeruild voor eenzelfde dan wel vergelijkbaar product. Hiertoe dient de klant binnen de twee werkdagen contact op te nemen met Grow up Fashion.
8.3 Indien de klant in plaats van het bestelde product abusievelijk een ander product ontvangt, wordt dit door Grow up Fashion kosteloos omgeruild voor het oorspronkelijk bestelde product. Hiertoe dient de klant binnen de twee werkdagen contact op te nemen met Grow up Fashion.
8.4 Grow up Fashion behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld, anders dan die van Grow up Fashion of de leverancier van het product, zijn beschadigd. Grow up Fashion zal nadat de producten zijn geretourneerd en ontvangen, de klant het daarvoor betaalde bedrag geheel of gedeeltelijk binnen 10 dagen aan de klant toekennen, afhankelijk van de gekozen betaalwijze zal dit gebeuren via overschrijving.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Grow up Fashion schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderzijds voor rekening van de klant komt, zal Grow up Fashion de klant hiervan in kennis stellen waarna Grow up Fashion het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen 10 dagen aan de consument zal toekennen, afhankelijk van de gekozen betaalwijze zal dit gebeuren via overschrijving.
8.6 Terugbetaling dient steeds te geschieden op hetzelfde rekeningnummer waar de betaling in eerste instantie op geregistreerd werd. Dit louter om fraude met terugbetalingen tegen te gaan.
 
9. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
9.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar Grow up Fashion aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk twee dagen na levering ofwel, bij niet zichtbare gebreken, binnen veertien dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
9.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 14 dagen na ontvangst door de koper.
 
10. Schadevergoeding
10.1 Grow up Fashion kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
10.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Grow up Fashion komen zijn: ziekte, in- uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers - koeriers, etc.
 
11. Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en het toezenden van onze nieuwsbrief. Deze gegevens worden NIET voor andere doeleinden dan hiervoor omschreven gebruikt en worden NOOIT aan derden meegedeeld.

 
12. Klantenservice van Grow up Fashion
12.1 Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden vindt plaats met Grow up Fashion, Raaptorfstraat 53 - 8580 AVELGEM. Voor vragen kunt u contact opnemen met Grow up Fashion via e-mail : info@growupfashion.com.
 
13. Diversen
13.1 Indien de klant aan Grow up Fashion schriftelijk opgave doet van een adres, is Grow up Fashion gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Grow up Fashion een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2 Indien door Grow up Fashion gedurende kortere of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Grow up Fashion deze algemene voorwaarden soepel toepast.
 
14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Grow up Fashion en de koper is het Belgische recht van toepassing. Wij werken enkel samen met de rechtbank te 8500 KORTRIJK.

Gebruikerslogin

Winkelmandje

Bekijk winkelwagen.

Tip een vriend(in)

Wasadvies

& Tips